Service

EPC Service

Solar Rooftop 

Solar Mounting 

Inverter

Solar Water Pump

EPC Service

บริการติดตั้งและบํารุงรักษา ระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร และระบบประหยัดพลังงาน

งานออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์อย่างครบวงจร (EPC Service) รวมทั้งการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานอื่นๆ โดยทีมงานวิศวกรพลังงานที่มีประสบการณ์ครอบคลุม ทุกด้าน อาทิ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งทีมงานช่างมืออาชีพ

เพื่อให้คําปรึกษา ออกแบบระบบการติดตั้ง ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน และประสิทธิผลในการ ผลิตไฟฟ้า ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการบํารุงรักษา เรามีโปรแกรมการดูแลบํารุงรักษาที่มีมาตรฐาน ภายใต้ข้อกําหนดระบบโซลาร์เซลล์ในระดับสากล วางแผนการลงทุนที่คุ้มค่า และคืนทุนเร็ว

ด้วยประสบการณ์ และความเข้าใจดังกล่าวเราพร้อมให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ในการติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟ ระบบหลอดแอลอีดีประหยัดไฟ ระบบความเย็นเพื่อการประหยัดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบประหยัดพลังงานอื่นๆ พร้อมทั้งมีการ รับประกันระบบการติดตั้ง ที่ยาวนานอีกด้วย

Solar Rooftop

ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

เราพร้อมให้บริการติดตั้ง  2 ระบบ ในทุกขนาดการใช้งาน

1. แบบเชิงพานิชย์  (Commercial) ขนาดไม่น้อยกว่า 20kW-1MW ซึ่งเหมาะ สําหรับติดตั้งในโรงงานขนาดเล็ก อาคารสํานักงาน บริษัท โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงงานน้ําแข็ง โรงแรมและรีสอร์ท ขนาดมากกว่า 1 MW สําหรับโรงงานขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โกดังและสถาน ประกอบการขนาดใหญ่

2. แบบใช้ในครัวเรือน  (Residential) ขนาดไม่เกิน 20kW ติดตั้งในที่พักอาศัย และบ้านเรือน

Solar Mounting System

อุปกรณ์จับยึดและโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์

เรามีอุปกรณ์จับยึดและโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพสูงด้วยสินค้าเกรดพรีเมี่ยมเพื่อใช้สําหรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์โดยผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Alloy 6063) ที่มากกว่า 95% ความแข็งที่ได้มาตรฐาน มอก. ผิวของอลูมิเนียมเป็นชนิด Anodized Finish ชุบถึง 2 ครั้ง มีความหนามากกว่า 10 ไมครอน จึงทนทานไม่มีสนิม หรือ ขี้เกลือ การยึดเกาะของสีจะไม่หลุดล่อนในสภาพการใช้งานปกติ สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดีไม่น้อยกว่า 20 ปี

การออกแบบอุปกรณ์และโครงสร้างเป็นแบบสําเร็จรูป เฉพาะของเราจึงง่ายต่อการติดตั้ง ขนส่งและการใช้งาน รวมถึงการจัดเป็นชุดสําหรับ ติดตั้งโซลาร์รูฟในครัวเรือนอีกด้วยน้ําหนัก เบาเพียง 9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งต่ํากว่ามาตรฐานการก่อสร้างอาคารโดยการรับรองจาก วิศวกรรมโยธาอีกด้วย

Inverter

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้อินเวอเตอร์ที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานโลก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมทั้งต้องมีการรับประกันอีกด้วย ทางบริษัทได้ทดสอบและวิจัยในการเลือกใช้อินเวอเตอร์ที่เหมาะสมกับระบบโซลาร์เซลล์ มีทั้งแบบ Central, String และแบบ Power optimizer ที่พร้อมสําหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟสกับ 3 เฟส ด้วยประสบการณ์ในการติดตั้งมากกว่า 10 ปี เราจึงเลือกใช้เครื่องแปลงไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (PV Inverters) ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น ซึ่งต้องสามารถแปลงค่ากระแสไฟฟ้า ในอัตราที่สูงถึง 98% ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และยังเป็นผู้แทนจําหน่ายเครื่องแปลง กระแสไฟฟ้าคุณภาพระดับโลกจากประเทศเยอรมัน อิตาลี จีน และสหรัฐอเมริกา


Solar Water Pump

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System) เป็นระบบสูบน้ําสําหรับการใช้ในครัวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ํา ประปา หมู่บ้าน เกษตรกรรม และฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ตัวแปลงกระแสไฟ (Inverter) ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Smart Control) ปั้มน้ํา (Water Pump) และระบบท่อส่งน้ํา (Pipe System) โดยแผงโซลาร์เซลล์จะผลิต ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟให้ กับมอเตอร์สูบน้ํา (กรณีใช้ปั้มน้ํากระแสตรD DC ไม่ต้องใช้ตัวแปลงกระแสไฟ) โดยมีตัวควบคุมอัจริยะที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเวลท์พาวเวอร์ซึ่งเป็นจุดเด่นในการ ควบคุม แรงดันไฟฟ้าและความถี่ของรอบมอเตอร์ ให้ทํางานอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งการปรับระดับของกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ให้คงที่ ทําให้ สามารถควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้ทํางานอย่างเหมาะสมตามระดับของน้ํา ใต้ดิน เทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้ระบบปั้มน้ํามีความคงทนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการรับประกันเพื่อให้ สามารถสูบน้ําได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้ง จากแหล่งน้ําลึก แหล่งน้ําใต้ดิน หรือบ่อบาดาล รวมไปถึงแหล่งน้ําผิวดิน อาทิ แม่น้ํา สระน้ํา บ่อน้ํา ฯลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ํา เพื่ออุปโภคและบริโภค ให้เพียง พอตลอดทั้งปี ช่วยลดต้นทุนและคืนทุนภายใน 3 ปี

 

การติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์  ขึ้นอยู่กับปริมาณความ ต้องการใช้น้ําต่อวัน ความลึกของบ่อน้ํา และความสูงของถังเก็บน้ํา ซึ่งจะใช้ ปริมาณแผงโซลาร์เซลล์และขนาด ของปั้มสูบน้ําที่แตกต่างกันออกไป เราสามารถออกแบบและพัฒนาให้มีคุณภาพสูง สามารถสูบน้ําได้ในปริมาณมากและส่งไปได้ โกลหลายกิโลเมตร พร้อมทีมงานติดตั้งมืออาชีพและมีประสบการณ์โดยมี 3 ระบบคือ

1. ระบบสูบน้ําลึก  (Submersible Solar Pumps)

2. ระบบสูบน้ําผิวดิน  (Surface Solar Pumps)

3. ระบบผสมผสาน  (Hybrid Water Supply System)

ระบบสูบน้ําลึก  (Submersible Solar Pumps)

การทํางานของระบบสูบน้ําลึกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถใช้ได้ทั้ง บ่อน้ําบาดาล น้ําลึก หรือ แหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งจําเป็นต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์กับอัตราการสูบน้ําที่กําหนดไว้ เพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การนําเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับระบบสูบน้ําลึกจะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เราจึงผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุคุณภาพสูงเทคโนโลยีจากเยอรมันและอเมริกา มีความคงทน เสถียร และอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสําหรับการสูบน้ําใช้เพื่อการอุปโภค เช่น น้ําประปา และการบริโภค อาทิเช่นด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และบ่อเก็บกัก น้ําใช้ในชุมชน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบสูบน้ําผิวดิน

ผสมผสานการทํางานของปั้มและมอเตอร์หลากหลายแบบ  โดยแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสูบน้ําผิวดินได้เป็นจํานวนมากและส่งตามท่อน้ําไป ได้ไกลหลายกิโลเมตร จากแหล่งน้ําผิวดิน อาทิ แม่น้ํา ลําคลอง บ่อน้ําเพื่ออ ลําเลียงน้ํา สู่พื้นที่เพาะปลูก ฟาร์มปศุสัตว์ ไร่นา บ่อปลา และบ่อกุ้ง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม  ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน

EVSB Solar Co.,Ltd.

เลขที่ 16 ซ.คุ้มเกล้า 14/4 แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510